O nas

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków jest organizacją społeczną zrzeszającą konserwatorów oraz specjalistów z różnych dyscyplin naukowych związanych z ochroną i konserwacją zabytków. Działa nieprzerwanie na rzecz dobra wspólnego, jakim jest dziedzictwo kulturowe

Celami Stowarzyszenia są m.in.:

 • integracja specjalistów, których działalność jest związana z ochroną i konserwacją zabytków;
 • kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego;
 • dbałość o wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy członków;
 • ochrona zawodowych interesów członków;
 • inspirowanie i inicjowanie prac w zakresie ochrony dziedzictwa kultury i konserwacji zabytków;
 • podejmowanie inicjatyw współpracy międzynarodowej dotyczących ochrony światowego dziedzictwa kultury.

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie:

 • współdziała z władzami państwowymi i samorządowymi;
 • podejmuje oraz utrzymuje współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
 • inicjuje i organizuje różne formy doskonalenia zawodowego;
 • organizuje zjazdy, sesje naukowe, konferencje i seminaria;
 • prowadzi oraz promuje działalność wydawniczą lub upowszechniającą konserwację zabytków i ochronę dziedzictwa kultury.

Stowarzyszenie prowadzi prestiżowe konkursy, m.in. Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Przyznaje też cenione nagrody:

 • Nagroda im. ks. Janusza Pasierba „Conservator Ecclesiae”
 • Nagroda im. Gerarda Ciołka
 • Nagroda im. Wojciecha Kalinowskiego
 • Nagroda im. Haliny Pieńkowskiej i Jerzego Łomnickiego

Stowarzyszenie jest wydawcą „Wiadomości Konserwatorskich”, kwartalnika ukazującego się od roku 1985. Można w nim znaleźć wiele ważnych artykułów dotyczących szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa kulturowego.