Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki WA PK mają długoletnią tradycję. Utworzone zostały w 1973 r. w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (obecnie Katedrze). Program nauczania – aktualizowany zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy konserwatorskiej – uwzględnia wymagania organizacji zawodowych i pracodawców. Zapewnia słuchaczom efekty kształcenia podnoszące kwalifikacje w zawodzie, niezbędne na rynku pracy związane z pełnieniem zadań w szeroko pojętej ochronie zabytków. Słuchacze otrzymują w ramach przewidywanych bloków tematycznych, niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, a zajęcia seminaryjne prowadzone w terenie – w obiektach zabytkowych i pracowniach konserwatorskich – pozwalają poznać praktyczne i techniczne aspekty różnorodnej problematyki konserwatorskiej.
Zaliczenie dwusemestralnego kursu (300 godzin) odbywa się dwuetapowo: egzamin pisemny (wybrane zagadnienia z historii architektury i urbanistyki oraz historii konserwacji zabytków i doktryn konserwatorskich);- prezentacja przed komisją egzaminacyjną pisemnej pracy dyplomowej, obejmującej zagadnienia badawczo-konserwatorskie ( w zakresie problematyki związanej z wykształceniem lub wykonywanym zawodem).
Szczegółowe informacje dotyczące: rekrutacji, programu nauczania, terminów, bloków tematycznych, wykładowców oraz wybranych przykładów problematyki prac dyplomowych znajdują się na stronie internetowej: http://arch.pk.edu.pl/dziekanat-wydzialu/studia/kierunek-architektura/studia-podyplomowe/ a także http://pskz.pk.edu.pl/

 kierownik studiów

 dr inż. arch. Barbara Zin prof. PK