W dniu 6 marca Prezes ZG SKZ mgr Jacek Rulewicz, w obecności Prezesa Oddziału Krakowskiego SKZ Dominiki Kuśnierz-Krupy podpisał porozumienie o współpracy z Panią Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Dr hab. inż. arch. Magdaleną Kozień-Woźniak, Prof. PK.
Porozumienie to ma na celu pogłębienie i rozwinięcie współpracy prowadzonej między oboma stronami już od szeregu lat. Planuje się m.in. podejmowanie wspólnych inicjatyw związanych z szeroko rozumianą ochroną dziedzictwa kulturowego oraz podnoszeniem kwalifikacji kadry dydaktycznej i studentów w tym zakresie; udział kadry dydaktycznej i studentów w dyskusjach z przedstawicielami Stowarzyszenia; spotkania studentów z ekspertami, przedstawicielami Stowarzyszenia, którzy przybliżą młodym ludziom problemy ochrony i konserwacji zabytków oraz wspólną organizację konferencji, szkoleń, kursów i warsztatów.